Правила и услови

Условите и правилата последен пат беа ажурирани на 17 август 2023 година

1. Вовед

„Музика нонстоп денес“ е проект на ВБУ Консалтинг ДООЕЛ и е од забавел и информативен карактер со тенденција да ги емитира музичките вести и новини, а со цел да ги забавува и информира љубителите на музиката, музичките ентузијасти и музичките професионалци.

Овие правила и услови се однесуваат на овој веб-сајт (Музика нонстоп денес – Music Nonstop Today – https://musicnonstop.today) и на трансакциите поврзани со нашите производи и услуги. Може да бидете обврзани со дополнителни договори во зависност од услугата или производот што го добивате од нас. Доколку било која одредба од дополнителните договори е во спротивност со која било одредба од овие услови, одредбите од овие дополнителни договори ќе ги контролираат и ќе преовладуваат.

2. Врзување

Со регистрирање, пристапување или на друг начин користење на овој веб-сајт, вие со ова се согласувате да бидете обврзани со овие услови и правила наведени подолу. Самото користење на овој веб-сајт подразбира познавање и прифаќање на овие услови и правила. Во некои конкретни случаи, можеме исто така да побараме од вас експлицитно да се согласите.

3. Електронска комуникација

Со користење на овој веб-сајт или комуникација со нас преку електронски средства, вие се согласувате и потврдувате дека можеме да комуницираме со вас електронски на нашиот веб-сајт или преку испраќање електронска порака до вас и се согласувате дека сите договори, известувања, објави и друг вид на комуникација ќе ги обезбедиме безбедно и според сите законски барања, вклучително, но не ограничувајќи се на барањето таквите комуникации да бидат во писмена форма.

4. Интелектуална сопственост

Ние или нашите даватели на лиценца (одобрение за користење) ги поседуваме и контролираме сите авторски и други права на интелектуална сопственост на ваб-сатот и податоците, информациите и другите ресурси прикажани или достапни во рамките на веб-сајтот.

4.1 Сите права се задржани

Освен ако специфичната содржина не диктира поинаку, не ви се доделува лиценца или кое било друго право според авторските права, заштитен знак, патент или други права на интелектуална сопственост. Ова значи дека нема да користите, копирате, репродуцирате, изведувате, прикажувате, дистрибуирате, вградувате во кој било електронски медиум, менувате, правите риврс инженеринг (reverse engineering), декомпајлирате, пренесувате, преземате, монетизирате, продавате или комерцијализирате какви било ресурси објавени на овој веб-сајт во која било форма, без наша претходна писмена дозвола, освен и само доколку поинаку е пропишано во прописите на задолжителниот закон (како што е правото на цитат).

5. Билтен и социјални медиуми

Без оглед на горенаведеното, можете да го проследите нашиот билтен во електронска форма на други кои можеби ќе бидат заинтересирани да го посетат нашиот веб-сајт. Исто така споделувањето на адресите (URL) до конкретните веб страници на веб-сајтот е дозволено во интерес на дополнителна промоција на интегралните содржини објавени на веб-сајтот.

6. Имот на трето лице

Нашиот веб-сајт може да вклучува хиперврски (линкови) или други референци до веб-страниците на други веб-сајтови. Ние не ја следиме или прегледуваме содржината на веб-локациите на други веб-сајтови кои се поврзани со овој-веб-сајт. Производите или услугите понудени од други веб-сајтови ќе подлежат на важечките услови и правила на тие трети страни. Изразените мислења или материјалите што се појавуваат на тие веб-сајтови нужно не ги споделуваме или не ги одобруваме.

Ние нема да бидеме одговорни за какви било практики за приватност или содржина на овие страници. Вие ги сносите сите ризици поврзани со користењето на овие веб-сајтови и сите поврзани услуги од трети страни. Ние нема да прифатиме никаква одговорност за било каква загуба или штета на кој било начин што е предизвикана како резултат на вашето откривање на лични информации на трети страни.

7. Одговорна употреба

Со посета на нашиот веб-сајт, се согласувате да ја користите само за целите наменети и како што е дозволено со овие услови. Употребата на нашиот веб-сајт треба да биде во согласност со дополнителните договори со нас и важечките закони, регулативи и општо прифатените онлајн практики и индустриски упатства. Не смеете да го користите нашиот веб-сајт или услуги за да користите, објавувате или дистрибуирате материјал што се состои од (или е поврзан со) злонамерен компјутерски софтвер:

  1. користете податоци собрани од нашиот веб-сајт за било каква директна маркетинг активност;
  2. спроведувате било какви систематски или автоматизирани активности за собирање податоци на или во врска со нашиот веб-сајт;

Вклучувањето во било каква активност што предизвикува или може да предизвика оштетување на веб-сајтот или штети на неговите перформанси, достапноста или пристапноста на веб-сајтот е строго забрането.

8. Регистрација

Некои од понудените комерцијални сервиси нудат можност за регистрација и најавување на веб-сајтот и пристап до заштитените содржени. За време на овој процес, можеби ќе треба да изберете лозинка. Вие сте одговорни за одржување на доверливоста на лозинките и информациите за сметката и се согласувате да не ги споделувате вашите лозинки, информации за сметката или обезбеден пристап до нашата веб-локација или услуги со било кое друго лице. Не смеете да дозволите ниту едно друго лице да ја користи вашата сметка за пристап до веб-локацијата бидејќи вие сте одговорни за сите активности што се случуваат преку употребата на вашите лозинки или сметки. Мора веднаш да не известите доколку дознаете за какво било откривање на вашата лозинка.

По завршувањето на времетраењето на важноста на вашата сметка, нема да се обидувате да регистрирате нова сметка без наша дозвола.

9. Содржина објавена од вас

Може да обезбедиме различни алатки за отворена комуникација на нашиот веб-сајт, како што се коментари на блог, објави на блогови, форуми, табли за пораки, оценки и прегледи и разни услуги за социјални медиуми. Можеби не е изводливо да ја прегледаме или следиме целата содржина што вие или другите може да ја споделувате или доставувате на или преку нашиот веб-сајт. Сепак, го задржуваме правото да ја прегледаме содржината и да ја следиме целата употреба и активност на нашата веб-локација и да ја отстраниме или отфрлиме секоја содржина по наше дискреционо право. Со објавување информации или на друг начин со користење на било какви отворени алатки за комуникација како што е спомнато, се согласувате дека вашата содржина ќе биде во согласност со овие услови и правила и не смее да биде нелегална или незаконска или да ги прекршува законските права на било кое лице.

11. Престанок на употреба

Наше дискреционо право е, во секое време да го измениме или прекинеме пристапот, привремено или трајно, на веб-сајтот или на било која услуга на него. Се согласувате дека нема да бидеме одговорни пред вас или која било трета страна за каква било таква измена, суспензија или прекин на вашиот пристап до или користење на веб-сајтот или која било содржина што можеби сте ја споделиле на веб-сајтот. Нема да имате право на компензација или друга исплата, дури и ако одредени карактеристики, поставки и/или која било содржина со која сте придонеле или на кои сте се потреле и сте сметале, трајно се изгубени. Не смеете да заобиколите или да се обидувате да заобиколите било какви мерки за ограничување на пристапот на нашата нашиот веб-сајт.

12. Гаранции и одговорност

Ништо во овој дел нема да ја ограничи или исклучи гаранцијата наведена со закон дека би било незаконско да се ограничи или исклучи. Овој веб-сајт и целата негова содржина се обезбедени врз основа „како што е“ и „како што е достапна“ и може да вклучува неточности или печатни грешки. Изрично ги отфрламе сите гаранции од секаков вид, без разлика дали се изразени или имплицитни, во однос на достапноста, точноста или комплетноста на содржината. Ние не даваме гаранција дека:

  • овој веб-сајт или нашата содржина ќе ги задоволат вашите барања;
  • овој веб-сајт ќе биде непрекинато достапна, навремена, безбедна или без грешки;

Ништо на овој веб-сајт не претставува ниту има за цел да претставува правен, финансиски или медицински совет од било кој вид. Ако ви треба совет, треба да се консултирате со соодветен професионалец.

Следниве одредби од овој дел ќе се применуваат до максималниот дозволен степен со применливиот закон и нема да ја ограничат или исклучат нашата одговорност во однос на било кое прашање што би било незаконски да ја ограничиме или исклучиме нашата одговорност. Во никој случај нема да бидеме одговорни за било какви директни или индиректни штети (вклучувајќи било какви штети за губење на профит или приход, загуба или оштетување на податоци, софтвер или база на податоци, или загуба или штета на имот или податоци) настанати од вас или кое било трето лице, што произлегува од вашиот пристап или користење на нашиот веб-сајт.

Освен до степен до кој дополнителен договор изречно наведува поинаку, нашата максимална одговорност кон вас за сите штети кои произлегуваат од или поврзани со веб-сајтот или било какви производи и услуги што се нудат или продаваат преку веб-сајтот, без оглед на формата на правна постапка што наметнува одговорност (дали во договор, правичност, небрежност, планирано однесување, деликт или друго) ќе биде ограничено на вкупната цена што ни ја плативте за купување на такви производи или услуги или користење на веб-сајтот. Таквото ограничување ќе важи збирно за сите ваши побарувања, дејствија и причини за постапување од секаков вид и природа.

13. Приватност

За да пристапите до нашиот веб-сајт и/или услуги, можеби ќе треба да дадете одредени информации за себе како дел од процесот на регистрација или најавување на заштитениот дел од веб-сајтот (доколу има таква ситуација). Се согласувате дека секоја информација што ќе ја дадете секогаш ќе биде прецизна, точна и свежа (ажуриран).

Развивме политика за да одговориме на сите грижи за приватноста што можеби ги имате. За повеќе информации, погледнете ја нашата изјава за приватност.

14. Ограничувања за извоз / Правна усогласеност

Пристапот до веб-сајтот од територии или земји каде што содржината или купувањето на производите или услугите што се продаваат на веб-сајтот е нелегално е забрането. Не смеете да го користите овој-веб-сајт со прекршување на законите и прописите за извоз на Северна Македонија.

15. Филијалата на маркетинг

Преку овој веб-сајт може да се вклучиме во партнерски маркетинг при што добиваме процент или провизија за продажба на услуги или производи на или преку овој веб-сајт. Може да прифатиме и спонзорства или други форми на компензација за рекламирање од трети компании. Ова обелоденување има за цел да се усогласи со законските барања за маркетинг и рекламирање што може да се применат.

16. Доделување

Не можете да доделите, пренесувате или поддоговорите некое од вашите права и/или обврски според овие услови, целосно или делумно, на трета страна без наша претходна писмена согласност. Секоја наводна задача што го прекршува овој дел ќе биде ништовна.

17. Прекршување на овие услови и правила

Без да се загрозат нашите други права според овие услови и правила, доколку ги прекршите овие услови и правила на било каков начин, може да преземеме дејствија што ќе сметаме дека се соодветни за да се справиме со прекршувањето, вклучително и привремено или трајно суспендирање на вашиот пристап до веб-сајтот, контактирање со вашиот давател на интернет услуги за да побараме блокирање на вашиот пристап до веб-сајтот и/или да започне правна постапка против вас.

18. Обесштетување

Се согласувате да обештетите, браните и да не држите безопасни, од и против сите побарувања, обврски, штети, загуби и трошоци кои се однесуваат на вашето прекршување на овие услови и важечките закони, вклучително и правата на интелектуална сопственост и правата на приватност. Веднаш ќе ни ги надоместите нашите штети, загуби, трошоци поврзани со или кои произлегуваат од таквите побарувања.

19. Откажување

Неуспехот да се спроведе некоја од одредбите наведени во овие Услови и договори, или неискористување на која било опција за раскинување, нема да се толкува како откажување од таквите одредби и нема да влијае на валидноста на овие услови и правила или на било кој договор или кој било дел од него, или право потоа да се спроведува секоја одредба.

20. Јазик

Овие услови и правила ќе се толкуваат исклучиво на македонски јазик. Сите известувања и преписки за македонски корисници на веб сајтот ќе бидат напишани исклучиво на тој јазик.

21. Целиот договор

Овие услови и правила, заедно со нашата изјава за приватност, го сочинуваат целиот договор помеѓу вас и ВБУ Консалтинг ДООЕЛ во врска со вашата употреба на овој веб-сајт.

22. Ажурирање на овие услови и правила

Можеме да ги ажурираме овие услови и правила од време на време. Ваша обврска е периодично да ги проверувате овие правила и услови за промени или ажурирања. Датумот наведен на почетокот на овие правила и услови е последниот датум на актуелната верзија. Промените на овие Услови и правила ќе стапат на сила по објавувањето на таквите промени на овој веб-сајт. Вашето континуирано користење на овој веб-сајт по објавувањето на промени или ажурирања ќе се смета за известување за вашето прифаќање да се придржувате и да бидете обврзани со овие услови и правила.

23. Избор на закон и јурисдикција

Овие правила и услови ќе бидат регулирани со законите на Северна Македонија. Сите спорови во врска со овие услови и правила ќе бидат предмет на надлежност на судовите на Северна Македонија. Ако некој дел или одредба од овие услови и правила се утврди од страна на суд или друг орган како неважечки и/или неприменлив според важечкиот закон, таквиот дел или одредба ќе бидат изменети, избришани и/или спроведени до максималниот дозволен степен за да ги реализираат намерите на овие услови и правила. Останатите одредби нема да бидат засегнати.

24. Контакт информации

Овој веб-сајт е во сопственост и управувана од ВБУ Консалтинг ДООЕЛ.

Можете да не контактирате во врска со овие услови и правила со пишување или испраќање е-пошта на следната адреса: